top of page

Elbesiktning fastighetsägare

Vilka risker finns i en el anläggning och vilka brister kan upptäckas och förebyggas tack vare elrevisionsbesiktningar på fastigheter?

Med hjälp av en el besiktning av er fastighet kan ni undvika bränder samt människoliv. En elanläggning åldras precis som allt annat i en fastighet. Desto äldre en anläggning blir, desto större risk att något händer som kan leda till allvarliga skador på människor och egendom.

Transportbil Elinstallatören syd

Upptäcka brister i el centralanläggning?

Vi på Elinstallatören syd använder oss av Termografering (värmekamera) som används för att mäta temperaturdifferenser i till exempel elektriska installationer.

Defekter och överbelastning kan orsaka överhettning eller kortslutning som kan leda till brand och produktionsavbrott. Tidig upptäckt av sådana fel med hjälp av modern termografiutrustning kan bidra till att spara människoliv och egendomsvärde

Värmekamera

Översyn av hela fastigheten

Förutom att vi utför ovan besiktning med värmekamera, kontrollerar vi även övriga utrymmen som är offentliga i fastigheten som källare (tvättstuga, mangelrum, verkstad rum) och vind.

Vi ser över befintliga installationer samt testar jordfelsbrytare, säkringar och uttag. Vi gör även stickprovskontroller i dosor och strömbrytare.

Elcentral

Protokoll & Rapport

Efter genomförd besiktning får ni en rapport över el besiktningen där det framgår eventuella fel och anmärkningar som bör åtgärdas samt eventuella rekommendationer för framtida förbättringar.

 

Ni är välkomna att höra av er till oss för mer information samt för att få ett prisförslag. Ni kan ringa oss på: 040-319900 eller maila oss på: info@elsyd.se

Offert

Elbesiknting fastighet protokoll

Elbesiktning Hus/Lägenhet

El besiktning Hus/Lägenhet

Kul att du har hittat till vår sida. Vi ser framemot att hjälpa dig med din el. För ett elsäkert hem är det viktigt att säkerställa att elanläggningen i din fastighet är korrekt utförd och säker. Som ägare av hus, lägenheter och sommarstugor har du/ni detta ansvar.

Det är viktigt att vara medveten om att dolda elfel är vanligare än många tror, särskilt i äldre elinstallationer. Därför är det viktigt att ha en uppdaterat el besiktning av sitt boende. Vi kan hjälpa dig med en el besiktning ifall du bor i Södra Skåne där vi opererar.

Transportbil Elinstallatören syd

Varför är det viktigt med en elbesiktning?

Genom en elbesiktning säkerställer du att din elanläggning når upp till säkerhetskraven som finns och elanläggningens funktionsduglighet ligger på ditt ansvar.

Du är helt enkelt ansvarig för att vägguttag, strömbrytare, ledningar, el centraler och liknande fungerar felfritt och är helt ofarliga för de som bor i eller besöker bostaden. Eventuella fel i elanläggningen kan i värsta fall vara förenat med livsfara där människoliv kan komma till fara.

Elbesikning villa

När ska en elbesiktning utföras?

Du bör boka in en el besiktning vid överlåtelse av bostad eller ifall du misstänker ifall något inte fungerar som det ska. Om användningen eller belastningen av elanläggningen förändras väsentligt, samt om huset är byggt före 1970.

Vid ett bostadsköp tar du över ansvaret för elanläggningen. En el besiktning ingår i regel inte i en vanlig överlåtelsebesiktning.

Elcentral

Detta ingår i en elbesiktning hos Elinstallatören Syd

En el besiktning genom våra kunniga och certifierade elektriker innebär en noggrann kontroll av kvaliteten på din elanläggning. Våra elektriker säkerställer att den är korrekt installerad, funktionsduglig genom att:

Kontroll av el centralen, säkringar och jordfelsbrytare.
Kontroll av synlig el såsom: lampor, uttag, strömbrytare och ledningar. Stickprovskontroller av dosor, vägguttag och strömbrytare. Utförande av isolationsmätning, kontinuitetsmätning och looptest. Test av jordfelsbrytare

Mätinstrument

Protokoll & Rapport

Efter genomförd besiktning får ni en rapport över el besiktningen där det framgår eventuella fel och anmärkningar som bör åtgärdas samt eventuella rekommendationer för framtida förbättringar.

 

Ni är välkomna att höra av er till oss för mer information samt för att få ett prisförslag. Ni kan ringa oss på: 040-319900 eller maila oss på: info@elsyd.se

Offert

Elbesiktnting protokoll

Vanliga frågor

Vad är syftet med en elbesiktning?

Elbesiktningar syftar till att identifiera och förebygga elektriska fel och risker, säkerställa att installationerna följer gällande standarder och regelverk, samt att ge en översikt över eventuella förbättringsåtgärder för att öka säkerheten.

När bör en elbesiktning utföras?

En elbesiktning bör utföras vid köp eller försäljning av en fastighet, regelbundet som en del av fastighetens underhållsplan, efter renoveringar eller om det finns misstankar om problem med elsystemet.

Vad ingår i en elbesiktning?

En elbesiktning kan se olika ut ifall det är en besiktning av en lägenhet, villa eller fastighet. Generellt ingår kontroll av elcentraler, kablar, uttag, strömbrytare och jordningssystem. Vi kontrollerar även funktion och säkerhet hos elinstallationer och gör mätningar för att säkerställa att allt fungerar korrekt och säkert. För att få mer detaljerad information vad som ingår i din elbesiktning hör då av dig till oss.

Vilka risker kan upptäckas vid en elbesiktning?

Vid en elbesiktning kan vi upptäcka risker som överbelastade kretsar, dåliga anslutningar, föråldrade eller skadade kablar och bristfällig jordning. Att identifiera dessa problem tidigt kan förebygga allvarliga incidenter som brand eller elchocker.

Hur påverkar en elbesiktning fastigheten och de boende?

Under besiktningen kan det vara nödvändigt att stänga av strömmen kortvarigt för att utföra vissa kontroller. Vi planerar arbetet noggrant för att minimera störningar och informerar de boende i förväg om eventuella avbrott.

Vad händer efter en elbesiktning?

Efter besiktningen får ni en detaljerad rapport som beskriver de funna problemen och rekommenderade åtgärder. Vi kan även ge en tidsplan och kostnadsförslag för eventuella reparationer eller uppgraderingar som behövs för att uppfylla säkerhetsstandarderna.

Är en elbesiktning obligatorisk?

Elbesiktningar är inte alltid obligatoriska men rekommenderas starkt för att säkerställa att fastigheten är säker och följer gällande standarder. Vissa försäkringsbolag kan kräva regelbundna besiktningar för att upprätthålla försäkringsskyddet.

Kan ni hjälpa till med att åtgärda problem som upptäcks vid elbesiktningen?

Ja, vi kan hjälpa till med att åtgärda alla problem som upptäcks under besiktningen. Vi erbjuder tjänster för reparation, uppgradering och nyinstallation av elsystem för att säkerställa att fastigheten är säker och effektiv.

bottom of page