top of page

Solceller

Information för bostadsrättsföreningar gällande solceller
(längre ner på sidan står information för villaägare)

Från och med den första januari 2018 kan en bostadsrättsförening ansöka om 30 procent i investeringsstöd. Det finns flera olika regler som rör solcellsanläggningar på bostadsrättsföreningar. Regelverken för bostadsrättsföreningar har förbättrats kraftigt under de senaste åren. I korthet innebär det att en brf:
 

 • Får använda den egenproducerade elen utan att betala energiskatt för anläggningar upp till 255 kW.

 • Får sälja överskottsel till sitt elbolag.

 • Får en skattereduktion på 60 öre/kWh för överskottet från staten om man har en säkring på max 100 ampere.

 • Kan ansöka om investeringsstöd för installationen.

 • Kan sälja solel till sina medlemmar utan att drabbas energiskatt, förutsatt att solelen inte går ut på det allmänna elnätet.


  Solceller för villaägare:

  Hur fungerar solceller?
  En solcellsanläggning består av solceller som monteras på husets eller garagets tak, samt en växelriktare. När solen skiner omvandlar solcellerna energin i solens strålar till el, som går direkt till ditt hem. För att elen ska kunna användas i hushållet måste den sedan omvandlas från likström till växelström. Det görs med hjälp av en växelriktare som är kopplad till solcellssystemet och till husets elsystem.

  Skiner solen tillräckligt i Sverige?
  I Sverige finns bra förutsättningar för solel, med en solinstrålning nästan lika hög som i centrala Europa. Det gör solceller till ett bra komplement till din ordinarie elleverantör.

  Vad är skillnaden på solfångare och solceller?
  Solfångare producerar varmvatten som du sedan använder vid dusch eller annat. Solceller producerar el att använda till matlagning, belysning eller annat. Den el du inte använder själv i hushållet kan du sälja.

  Vilka fördelar medför solel för mig?
  Med solceller på taket säkrar du en del av din elförsörjning för över 25 år framåt. Du blir mindre beroende av elprisets svängningar eftersom du minskar ditt behov av köpt el. Om investeringen blir lönsam beror på hur du finansierar investeringen, om du får bidrag, hur mycket el just ditt system producerar och hur mycket el du använder själv respektive matar ut på nätet. Elproduktionen är i sin tur beroende av en rad faktorer, exempelvis var i landet du bor, lutningen och riktningen på ditt tak samt eventuell skuggning.

  Hur mycket el genererar solcellerna?
  Ett solcellssystem omvandlar cirka 10-15 procent av den inkommande solenergin till elektricitet. Elproduktionen är beroende av solcellsmodulens toppeffekt, mängden solinstrålning, läge och skuggning samt takets riktning och lutning. I Sverige varierar årsproduktionen mellan 800 och 1 000 kWh per installerad kWp, för ett system riktat mot söder och utan skuggning.

  Kan jag täcka hela husets elbehov med solceller?
  Nej, du behöver ett kompletterande elavtal för de stunder då solen inte skiner. Jämför med din årliga elförbrukning för att räkna ut hur stor del av behovet som solcellerna kommer att täcka under perioden mars till oktober. Hur mycket el som produceras i ditt solcellssystem beror bland annat på placering, eventuell skuggning samt takets riktning och lutning mot solen.

  Vad händer om jag inte använder elen just när solen skiner?
  Solcellssystemet är inkopplat på husets elsystem som in sin tur är kopplat till elnätet. Det innebär att om du inte själv använder elen som solcellerna producerar, så matas den automatiskt ut på elnätet. Det går även att lagra i solelen i batterier så att du kan använda elen senare. Utvecklingen går fort framåt gällande batterilösningar och de blir därmed mer lönsamma även för villaägare.

  Behöver jag bygglov för att installera solceller?
  Fråga din kommun vad som gäller hos dig. Från och med 1 augusti 2018 slopas kravet på bygglov över hela Sverige. Beslutet innebär att det inte längre kommer att behövas bygglov för att montera solcellspaneler på en byggnad som ligger inom ett detaljplanerat område. Solcellspanelerna måste följa byggnadens form och åtgärderna måste också följa den gällande detaljplanen. Även i fortsättning kommer bygglov att krävas för byggnader som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Bygglov krävs även inom och i anslutning till områden som är av riksintresse för totalförsvaret.

  Hur går anslutning till elnätet till?
  Vi hjälper dig med både för- och färdiganmälan till nätbolaget. När ditt nätbolag fått meddelande om att anläggningen är installerad tar de kontakt med dig för att bestämma en tid för mätarbyte.

  Vad behöver jag anmäla till elhandelsbolaget respektive elnätsbolaget?
  Du behöver inte anmäla någonting. Vi hjälper dig med alla handlingar till nätbolaget i samband med installationen. Det enda som du behöver göra är att välja ett elhandelsbolag som köper din överskottsel.

  Är solceller lönsamt?
  Solcellsmodulerna har en förväntad livslängd på 30 år eller längre och kan ge dig ett elpris på under en krona per kilowattimme. Med andra ord så vet du vad en del av elanvändningen kostar för en lång tid framöver. Om du producerar mer solel än du använder så kan du sälja den vidare. Ett solcellssystem på 5kWp producerar cirka 4 500 kWh el per år. Avkastningen på investeringen ligger ofta runt 5-8% beroende på systemets storlek.

  Kan jag få bidrag för solceller?
  Ja, du kan söka solcellsbidrag via Länsstyrelsen. Bidraget är 30 % av investeringskostnaden. Länsstyrelsen hanterar ansökningarna och fattar beslut om stödet. Kontakta din lokala Länsstyrelse för mer information.

  Kan jag välja att montera min anläggning själv?
  Vi tar helhetsansvar för montering och installation för att säkerställa att det går till på ett riktigt och säkert sätt. Det är för att undvika missöden längre fram och säkerställa att garantierna gäller. Därför säljer vi enbart solcellspaketen i kombination med montering och installation.

  Vad krävs för att ett hus ska vara lämpligt för solceller?

 • Fri takyta på hus eller garage på minst 10 m2.

 • Takytan ska helst vara riktad mot syd, sydväst eller sydost

 • Takyta som helst är fri från skugga. Du kan dock ha en skorsten eller flaggstång som skuggar då den inte påverkar systemets produktion så mycket.

 • Takytan har en lutning på cirka 20-50 grader. Även andra lutningar fungerar men monteringen och effekten blir lite annorlunda

 • Huset har en säkringsnivå på minst 16A

 • Plats för växelriktaren nära husets elcentral.

  Hur går det till och beställa Solceller genom Elinstallatören Syd?

 • Du får en offert från oss utifrån dina förutsättningar och önskemål efter information om ditt tak och byggnad.

 • Tacka ja till offerten genom att godkänna offerten på mail eller via brev. 

 • Ditt elnätsföretag byter din mätare så att den kan mäta både det du matar in och ut el på elnätet.
   

solceller bild.jpg
bottom of page